Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Værdigrundlag

Nordvestskolens værdigrundlag

Forord: Skolens værdigrundlag er Nordvestskolens fundament.
Nordvestskolen vil grundlæggende gøre eleverne livsduelige ved at være en udviklingsorienteret skole, der lægger stor vægt på den sociale dimension gennem et stærkt fællesskab. Et højt fagligt niveau styrker og udvikler den enkelte elevs samlede kompetencer og skærper elevernes nysgerrighed og lyst til læring både fagligt, personligt og socialt.
Skolens dagligdag tilrettelægges, så den giver eleven selvværdsfølelse og initiativlyst. Det er vigtigt, at alle elever får succesoplevelser, og at de oplever, at de er en uundværlig del af et fællesskab, som både børn og voksne kan identificere sig med.
Det er vigtigt at være bevidst om, at forankringen af værdierne ikke alene sker ved at læse værdigrundlaget men ved, at vi alle efterlever værdierne i det daglige, så de skaber en bevidsthed hos os alle om de valg, der træffes.


De fem ligeværdige overordnede værdier er:

 • Den sociale dimension

 • Det faglige niveau

 • Samarbejde

 • Forskellighed

 • Livsduelighed

Den sociale dimension
Det sociale aspekt er fundamentalt og giver overskud til at gå ind i faglige aktiviteter.
Sådan forstår vi det:

 • Vi har en kultur, hvor eleverne oplever, at fællesskabet er værdifuldt.
 • Vi har stor omsorg for hinanden.
 • Vi lægger vægt på, at eleverne trives med sig selv og andre i en overskuelig hverdag.
 • Vi mener, at selvindsigt og følelsen af selvværd er nødvendig.
 • Vi arbejder med at styrke elevernes evne til at indgå i tillidsfulde og forpligtende relationer.
 • Vi er bevidste om, at indsigt giver tolerance hos både børn og voksne.
 • Vi tager hensyn til hinanden, da det er udgangspunktet for, at der skabes et godt og trygt socialt fællesskab - også på tværs af klasser og undervisningssteder.
 • Vi værner om værdifulde traditioner og skaber nye.
 • Vi trives i en indbydende skole.

I praksis betyder det:
Eleverne oplever fællesskab og samarbejde gennem blandt andet skolefester, idrætsdage, projektuger og fællessamlinger.
Alle elever får succesoplevelser, og de oplever, at de er en uundværlig del af klassens fællesskab.
Klassen er basis for skolegangen.
De voksne er rollemodeller.
Vi er opmærksomme på hinanden, taler sammen og udviser nærvær.
Vi taler pænt til hinanden.
Vi viser hensyn og accepterer hinanden.
Vi respekterer hinanden og hinandens ejendele.
Vi arbejder med at give eleverne mulighed for mange forskellige relationer i og på tværs af deres klasser.
Vi har elevsamtaler med alle elever.
Vi giver eleverne ansvar.
Vi arbejder med at styrke elevernes sociale kompetencer.
Vi lægger vægt på, at eleverne prøver forskellige arbejdsfællesskaber.
Vi arbejder på, at både elever og voksne får kendskab til hinanden, så alle bliver bedre til at forstå og acceptere hinandens forskelligheder.
Vi plejer de traditioner, som skolen har, og udvikler i bredt samarbejde nye.
Vi har en skole, der giver mulighed for fordybelse, ro, bevægelse og leg.

Det faglige niveau
Et højt fagligt niveau giver dygtige elever og glæde ved læring.
Sådan forstår vi det:

 • Vi stiller krav til og styrker kvalifikationerne hos lærere og pædagoger for at sikre et højt niveau i den faglige og pædagogiske indsats.
 • Lærernes faglige engagement og indsigt giver eleverne lyst til at lære, og eleverne fornemmer, at de er en del af et fagligt forpligtende fællesskab.
 • Eleverne udvikler faglig viden og selvtillid, så de tager medansvar for læring, og de har en positiv indstilling i forhold til at lære nye ting.
 • Vi lægger vægt på, at eleven kan bruge sin faglige viden selvstændigt i nye sammenhænge.
 • Gennem et resursesyn på eleven sikrer vi fagligheden, og vi giver faglig hjælp og støtte, når der er behov for det.
 • Faglighed er, når alle motiveres til at udnytte deres muligheder optimalt.
 • Det er vigtigt, at alle udfordres i forsøget på at blive så dygtige som muligt.

I praksis betyder det:
Vi arbejder i medstyrende team.
Vi vægter arbejdet i fagteam.
Vi lægger vægt på, at lærere og pædagoger både fagligt og menneskeligt er kompetente.
Vi har et godt arbejdsmiljø på skolen.
Vi styrker fagligheden ved at benytte teamsamarbejde som udgangspunkt.
Vi støtter den enkelte elevs kendskab til sig selv.
Vi tilrettelægger undervisningen og de øvrige aktiviteter, så eleverne får oplevelse af at vide og at kunne.
Vi evaluerer løbende undervisningen og de øvrige aktiviteter sammen med eleverne.
Vi skaber mulighed for fordybelse ved f.eks. at arbejde med fleksibelt skema, afholde fagdage og ved, at eleverne arbejder selvstændigt med projekter.
Vi arbejder med tværfaglige emnedage.
Vi tilrettelægger undervisningen og de øvrige aktiviteter ud fra viden om, at mennesker lærer på forskellige måder, og vi udfordrer også de fagligt stærke elever.
Vi anvender test og systematisk opfølgning for at afdække behovene for hjælp og støtte.
Vi arbejder blandt andet med forebyggende specialundervisning, læseløft, motorisk træning og styrkelse af elevernes sociale kompetencer.
Vi giver undervisning i dansk som andetsprog, når der er behov for det.
 

Samarbejde
Samarbejde, der bygger på åbenhed, tillid, kontinuitet og ansvar, er vejen til såvel fællesskab som selvstændighed . Vi har et konstruktivt samarbejde mellem børn, forældre og ansatte - baseret på dialog, tillid og åbenhed.
Sådan forstår vi det:
Hos os arbejder elever, forældre, pædagoger, lærere, ledelse og eksterne samarbejdspartnere sammen om at skabe et godt læringsmiljø.
Vi vægter et tæt samarbejde karakteriseret af arbejdsglæde, hvor vi:

• taler sammen
• undersøger sammenhænge
• beslutter
• fører beslutningen ud i livet
• evaluerer
• arbejder med at tydeliggøre de gensidige forventninger i samarbejdsrelationer
• arbejder sammen med vores eksterne samarbejdspartnere

I praksis betyder det:
Vi er i løbende dialog med hinanden.
Vi tager fat i problemerne, når de opstår.
Vi er åbne og løsningsfokuserede i vores samtaler.
Vi undersøger og belyser forholdene.
Vi lytter aktivt til hinanden.
Vi giver mulighed for, at alle parter i et samarbejde får mulighed for at komme til orde.
Vi er tydelige, konkrete og direkte i vores samtaler.
Vi udarbejder et fælles grundlag for livet i klassen fra skolestarten.
Vi evaluerer samarbejdet årligt.
Vi har et godt distriktssamarbejde med institutionerne i området via brobygning


Forskellighed
Respekt for forskellighed giver følelsen af livsglæde, ligeværd, tryghed og glæden ved læring.
Sådan forstår vi det:

 • Hos os er alle børn forskellige, og skolen udfordrer alle elever, så de bliver så dygtige, som de kan.
 • Vi arbejder med udgangspunkt i viden om og kendskab til det enkelte barn.
 • Vi viser respekt for den enkelte.
 • Vi er et fællesskab, der styrkes af vores forskellighed og mangfoldighed.
 • Vi arbejder med at vise og dele vores forskellige kulturer gennem fælles oplevelser.

I praksis betyder det:
Vi tager udgangspunkt i den enkelte elevs potentialer.
Vi er i dialog med forældrene.
Vi vurderer og tester løbende for at sikre, at vi har viden om og kendskab til den enkelte elev.
Vi laver holddeling i og på tværs af klasserne.
Vi udarbejder individuelle handleplaner i samarbejde med den enkelte elev.
Vi møder hinanden med åbent sind og taler pænt til og om hinanden.
Vi afholder kulturarrangementer og skolefester.
Vi opmuntrer til dialog.
Vi arbejder med venskaber på tværs af alder, køn og kultur.
Vi tager på lejrskoler.
Vi er nysgerrige og inviterer omverdenen ind.


Livsduelighed
Vi udvikler eleverne til livsduelighed og styrker deres alsidige udvikling og dannelse.
Sådan forstår vi det:
Vi arbejder hele tiden målrettet for, at:

 • den enkelte elev bliver rustet til at kunne tackle de udfordringer, som han/hun møder på sin vej.
 • den enkelte elev udvikler selvværd, livsmod, initiativlyst og kreativitet.
 • skolen skaber grundlag for, at eleverne på et oplyst grundlag bliver i stand til at tage sunde og meningsfulde valg.

I praksis betyder det:
Vi differentierer undervisningen og aktiviteter efter den enkeltes behov og interesser med udgangspunkt i fællesskabet.
Vi opfordrer den enkelte elev til at stille spørgsmål og til at vurdere og tage stilling, således at begreber som eget initiativ, virkelyst og demokratisk og kritisk tænkning bliver en del af den enkeltes identitet.
Vi skaber et sundt og meningsfuldt miljø på skolen.